Faq

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen:

Het project

Op dit moment is er nog geen waterstof beschikbaar om het aardgas te vervangen. Dit komt enerzijds omdat er nog niet voldoende waterstof uit duurzame bronnen wordt geproduceerd en anderzijds omdat het leidingnetwerk en de apparatuur hier nog niet geschikt voor zijn.

Grootschalige beschikbaarheid van waterstof hangt onder andere samen met de ontwikkeling van windenergie op zee en zal nog meerdere jaren op zich laten wachten.  Deze ontwikkeling monitoren we. Duurzame biomassa is nu beschikbaar.

Deze alternatieven leveren elektriciteit en geen warmte. Bovendien zullen deze een veel grotere impact hebben op de omgeving bij gelijk vermogen van een biomassa installatie. Ter vergelijking, er zouden theoretisch 3 windturbines van 150 meter hoog nodig zijn, of een veld zonnepanelen van 50 hectare. Deze velden zijn niet beschikbaar en zonnepanelen plaatsen op de daken van de kassen is onmogelijk omdat de gewassen in de kassen zonlicht nodig hebben. Daar waar het wel mogelijk is, zijn of worden zonnepanelen geplaatst. Op diverse bedrijfsgebouwen liggen al zonnepanelen. Diverse andere tuinders zijn actief bezig met deze optie voor elektriciteit. Voor de warmte hebben we andere energiebronnen nodig.

Met de huidige aardwarmte installatie produceren we voldoende warmte voor het constant verwarmen van onze kassen. Aardwarmte geeft een constante warmte en is daarom een heel stabiele warmtebron. Echter, de regelbaarheid van een aardwarmte installatie is niet groot genoeg om het verschil tussen minimale en maximale warmtevraag (zomer-winter) te kunnen overbruggen en het stilleggen van een aardwarmte installatie geeft technische problemen. Daarom is in een aantal wintermaanden een extra flexibel regelbare duurzame bron nodig.

Dat klopt inderdaad. Onze aardwarmte installatie levert niet voldoende warmte in de winter. Daarom zal de biomassa installatie in principe alleen in de winter draaien om in de extra warmtevraag te kunnen voorzien in deze periode. Op dit moment wordt hiervoor aardgas gebruikt.

De installatie zal een vermogen van 12,5 MWth hebben. Dat is een gemiddeld vollast-vermogen van de biostook installatie. In deze lijst op Wikipedia staat een overzicht van energiecentrales in Nederland: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_elektriciteitscentrales_in_Nederland. Zo kunt u een vergelijking maken. Ten opzichte van een elektriciteitscentrale is het vermogen van onze biostook installatie ongeveer een factor 10 kleiner.

Het gaat om lokaal snoeihout. Het betreft snoeihout dat op dit moment hoofdzakelijk naar Duitsland wordt getransporteerd om daar in stookinstallaties verbrand te worden. Het lokaal verstoken scheelt veel vrachtwagenkilometers. Dit snoeihout wordt overigens eerst bewerkt, zodat de mogelijke vervuilingen eruit zijn. Ook wordt het klein gemaakt, zodat het direct in de ketel gestookt kan worden en een zo schoon mogelijke verbranding geeft. Het gaat hier dus om een stookinstallatie, niet om een vergistingsinstallatie (voor bijvoorbeeld mest). Een behoorlijk verschil als het gaat om potentieel geuroverlast van de biomassaopslag (hier nihil). Deze opslag wordt hier overigens ook nog overkapt.

Biomassa als energiebron

Biomassa maakt onderdeel uit van de duurzame energiebronnen zoals vastgesteld door de Europese Unie en de Nederlandse overheid. In het Klimaatakkoord is aangegeven dat biomassa een onderdeel zal uitmaken van de toekomstige klimaatneutrale energievoorziening. Planten en bomen, de zogenaamde organische bronnen, nemen gedurende hun levensloop CO2 op (om te groeien en leven). Deze CO2 komt bij verbranding weer vrij, samen met warmte (energie). Daarmee is de CO2 balans neutraal. In onze installatie gebruiken we bovendien alleen resthout dat niet meer voor iets anders kan worden gebruikt.

Op dit moment is voor Aardwarmte Vierpolders duurzame energie uit biomassa het beste alternatief voor de eigen energievoorziening.  Hierbij is biomassa vergeleken met aardgas, groen gas en restwarmte. Biomassa is een goede aanvulling op de bestaande aardwarmteinstallatie die het tuinderscollectief reeds gebruikt. De regelbaarheid van de warmtelevering, het relatief beperkte ruimtegebruik per eenheid geproduceerde energie en een beproefde techniek zijn hierbij factoren die een belangrijke rol spelen.

Dit is onder andere ingegeven door het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ van het vorige kabinet. Daarin stond een aantal maatregelen op het gebied van energie en duurzaamheid. Een andere reden is de nota ‘Kansen zien, kansen grijpen’ van de provincie Zuid-Holland die in 2012 is vastgesteld. Hierin wordt concreet biomassa genoemd als een van de maatregelen om meer duurzame energie te gebruiken in de provincie. Daarnaast spreekt het kabinet in het in juni 2019 gepubliceerde Klimaatakkoord uit dat zij ervan overtuigd is dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het realiseren van de klimaatopgave.

In een biomassa installatie wordt biomassa verbrand en omgezet in warmte en/of elektriciteit. Onze installatie zal geen elektriciteit produceren, maar warmte. Deze warmte wordt gebruikt door de aangesloten glastuinbouwbedrijven van Biomassa Vierpolders.

Het gaat hier om een stookinstallatie (verbranding), niet om een vergistingsinstallatie (voor bijvoorbeeld mest). Als het gaat om potentiele geuroverlast van de biomassaopslag zit er een verschil tussen deze verschillende vormen van energieproductie. Bij verbranding komt vrijwel geen geur vrij.

Locatie en aanzicht

De initiatiefnemers hebben 8 locaties onderzocht waarbij de afstand tot woningen een van de leidende principes was. De locatiekeuze is besproken met de directe omgeving. Op basis van vragen zijn de andere locaties nogmaals overwogen maar deze hebben meer nadelen voor de directe omgeving en zijn technisch en/of financieel niet haalbaar.

De gemeente toetst de locatiekeuze in de vergunningsaanvraag en bepaalt of het plan en de voorgestelde locatie acceptabel zijn. Daarvoor wordt door de initiatiefnemers een onderbouwing gemaakt en hebben we informatiebijeenkomsten georganiseerd. Bij de locatiekeuze streven we naar een plek die voor zo min mogelijk overlast zorgt. Belanghebbenden kunnen bij de gemeente zienswijzen indienen op het plan nadat de vergunningsaanvraag is gedaan. Als laatste stap kan er ook bezwaar worden aangetekend.

Die locatie heeft diverse woningen op aanzienlijk kortere afstanden liggen dan op de beoogde locatie aan de Tuindersweg 1 het geval is. Daarnaast is deze locatie gelegen buiten het glastuinbouwconcentratiegebied met een agrarische bestemming. Het heeft voor de gemeente sterk de voorkeur om deze ontwikkeling binnen het concentratiegebied te realiseren.

Het woonhuis van de huidige eigenaar van het perceel (verkopende partij) is gelegen op 120 meter afstand. De overige woonhuizen zijn gelegen op 150 meter afstand of verder weg. Het dorp Vierpolders (de rand daarvan) is gelegen op ruim 275 meter afstand. De meeste alternatieve locaties zijn afgevallen aangezien woningen daar op aanzienlijk kortere afstand stonden.

Er zijn vele alternatieven bekeken. Een zevental daarvan zijn nader uitgewerkt en met de omgeving gedeeld. Hier kunt u meer informatie vinden over de alternatieve locaties die bekeken zijn (Link naar poster/presentatie). Uit de afwegingen is de locatie aan de Tuindersweg 1 als beste naar voren gekomen. Hierbij zijn zowel de belangen van de initiatiefnemers als van de omgeving meegewogen (o.a. nabijheid tot het dichtstbijzijnde woonhuis, bereikbaarheid, inpassing in het warmtenet en het bestemmingsplan). Een haalbaar, beter alternatief is tot op heden niet naar voren gekomen.

Transport en route

We verwachten 4 à 5 vrachtwagens per dag op de locatie om biomassa te lossen. Door het toepassen van een grote voorraadbuffer is het mogelijk om de wagens slechts overdag op doordeweekse dagen te laten komen.  Ook feestdagen kunnen op deze wijze overbrugd worden. Aangezien de biomassa installatie slechts gedurende de winterperiode in bedrijf is, zal er buiten die periode geen sprake zijn van vrachtwagenbewegingen.

Bij het projectplan van de biomassa installatie zijn de transport bewegingen en de uitstoot meegenomen. Deze zijn onderdeel van de milieubeschouwingen van het biomassa plan.

We zijn het met u eens dat de wegen in de omgeving niet goed aansluiten op de huidige bedrijvigheid. Dat is een breed gedeeld probleem. We spannen ons in en blijven dat doen bij gemeente en waterschap voor betere wegen. Dit heeft helaas nog niet geresulteerd in een oplossing.

Er gaan geen extra vrachtwagens door het dorp. Er wordt een vaste vervoerder gebruikt, die goed te instrueren is om niet door het dorp te komen. Indien dit noodzakelijk zal blijken desnoods op straffe van een boete. Hier maken we in de contracten met de vervoerder afspraken over. We zullen periodiek evalueren hoe het gaat met het aanhouden van de aangewezen aanrijdroute.

Proces en informatievoorziening

Wij hebben als initiatiefnemers van het project (Biomassa Vierpolders) uit eigen initiatief gekozen in een vrij vroeg stadium van het proces de buren te informeren middels twee burenavonden (presentaties zijn terug te vinden onder downloads). Hierin lichtten we onder andere de drijfveren, het technische principe, de duurzaamheid, de locatiekeuze, de diverse milieuaspecten en het uiterlijk van het gebouw toe. Er is gekozen om hiervoor een specifieke groep omwonenden uit te nodigen. Het ging dan om direct belanghebbenden die woonachtig zijn binnen een straal van ongeveer 300 meter rondom de beoogde projectlocatie.

Eind juni is er vanuit de Dorpsraad een informatieavond georganiseerd waar de initiatiefnemers ook informatie hebben gegeven. Deze avond was toegankelijk voor iedereen.

Overige vragen kunt u stellen via adm@aardwarmtevierpolders.nl

Effecten op de omgeving

Als de biostook draait zal er geen sprake zijn van geuroverlast. Dit komt omdat de installatie zo wordt gebouwd dat het snoeihout optimaal en volledig wordt verbrand.  Dit is bijvoorbeeld anders dan een open haard waarbij het hout deels wordt verbrand. Bij de biomassa installatie krijg je een zogenaamde schone verbranding. Daarnaast worden er filters toegepast in de installatie waardoor uitstoot minimaal is en onder de toegelaten grenzen in de vergunning blijven.

Voor de uitstoot van fijnstof laten we een onderzoek uitvoeren naar de impact op de omgeving. Bij het opstarten van de installatie (in principe éénmaal per jaar of na een storing) kan een geur waarneembaar zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld de windrichting.

Het uitgangspunt van ons plan is dat we aan alle milieueisen gaan voldoen. De bedoelde uitspraak gaat over de wijze waarop Nederland invulling geeft aan de Europese regelgeving. Het eerder vastgestelde Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de daarbij behorende meetmethodieken mag niet als basis dienen voor toestemming van activiteiten. Dit moet op een andere wijze worden ingevuld. Rijksoverheid is aan zet om hier duidelijkheid over te geven. Als meer duidelijkheid komt vanuit de overheid zal dat verder ingevuld worden, ook voor ons plan.

De installatie zal niet meer geluid maken dan een regulier tuinbouwbedrijf. Tevens houden we er tijdens de bouw van de installatie en het gebouw (isolatie) rekening mee om zo min mogelijk geluid naar buiten te produceren. Hiermee kunnen we het mogelijke geluid goed tegenhouden. Er gelden normen voor geluid waaraan we zullen en moeten voldoen. Hiervoor wordt een geluid berekening gemaakt die onderdeel vormt van de vergunning aanvraag.

Bij deze biomassa installatie is sprake van geluidsproductie en uitstoot. Deze zijn beiden landelijk gereguleerd in strikte wetgeving (het zogenaamde Activiteitenbesluit). Hieraan moet ook deze installatie voldoen. Om aan deze strikte regels te kunnen voldoen is de installatie voorzien van zuiveringsstappen om de rookgassen te zuiveren (o.a. met een doekenfilter). De milieudienst (hier DCMR) is de instantie die de milieunormen controleert met vastgestelde normen. We doen momenteel extra onderzoek naar fijnstof. Zodra deze gegevens voorhanden zijn, publiceren we die op www.biomassavierpolders.nl.

Daarnaast wordt het geluid zo ver mogelijk teruggedrongen door o.a. het toepassen van speciale ventilatieroosters en een geluiddemper in de schoorsteen.

Voor wat betreft geur zijn dit soort installaties onder normale draaicondities geurloos. Mocht er om wat voor reden dan ook geur vrijkomen, dan is deze geur sowieso niet te vergelijken met de geur die vrijkomt bij groencompostering of vergisting.

Dit reinigen gebeurt automatisch binnen het systeem en het (fijn)stof wordt ook automatisch, binnen het systeem opgevangen en veilig afgevoerd met afvalcontainers.

Op dit moment zijn er geen vergelijkbare installaties in de omgeving van Brielle. Om toch een beeld te krijgen van een vergelijkbare situatie is op initiatief van Biomassa Vierpolders in mei 2019 een excursie georganiseerd naar een biomassa installatie van 9 MW in Ede vlakbij een woonwijk. Hierbij hebben deelnemers (waaronder buurtbewoners) kunnen ervaren dat er niets te ruiken of te horen was bij de woningen. De woningen aldaar zijn gelegen op ca. 90 meter van de installatie en daarmee veel dichterbij dan aan de Tuindersweg het geval is. Er is dan ook geen aanleiding om in dit geval wel overlast te verwachten. Er zijn meer voorbeelden van dit soort installaties zeer nabij of in woonwijken zoals in Eindhoven. Verder is er in Sirjansland een installatie in aanbouw. Deze zal op korte termijn operationeel worden.

Toekomstige ontwikkelingen

Het huidige warmtenetwerk van het aardwarmteproject loopt al tot aan de Veckdijk ter hoogte van de Voorweg. Deze leidingen hebben voldoende capaciteit om ook de nieuwe woonwijk daarmee van warmte te voorzien als daartoe definitief besloten wordt. De afstand vanaf dat punt tot de nieuwe woonwijk is beperkt. Daarbij zal het niet nodig zijn om een aparte biomassa installatie te plaatsen. De nieuwe installatie vlakbij Oude Goote plaatsen is overigens niet mogelijk, omdat de capaciteit van de leidingen is te gering om vanuit daar het tuinbouwgebied van warmte te voorzien.

Het verwarmen van de Oude Goote is niet de hoofdreden voor het plaatsen van de installatie. Het kan een prettige bijkomstigheid zijn als de wijk inderdaad gasloos wil zijn. Ook zonder die aansluiting is de noodzaak er voor het tuinbouwgebied in combinatie met aardwarmte.

Er zijn op dit moment geen plannen om verder uit te breiden of te groeien. In het huidige plan is mogelijke aansluiting van Vierpolders en/of de nieuwe woonwijk meegerekend, hiervoor is geen uitbreiding van de installatie nodig.