Rapport fijnstof: voorziene uitstoot ruim onder de norm

26 sep

Met een openbaar beschikbaar rekenmodel is een fijnstofberekening gemaakt om de effecten op de omgeving van de biomassa-installatie in kaart te brengen. Uit de berekeningen blijkt dat de concentratietoename door de voorgenomen biomassa-installatie in Vierpolders minder dan 0,1 µg/m³ bedraagt. Wettelijk gezien mag een installatie zorgen voor een toename van maximaal 1,2 µg/m³ in de omgeving, dus de bijdrage van de biomassa-installatie blijft ruim binnen de norm.

Fijnstof in aanvraag omgevingsvergunning

Dit extra rapport is gemaakt omdat omwonenden tijdens de bewonersavond begin juli vragen hebben gesteld over de effecten van fijnstof. Deze berekening is ook onderdeel van de omgevingsvergunningsaanvraag die de initiatiefnemers binnenkort indienen.

Openbaar rekenmodel voor fijnstof

In de studie is voor het uitvoeren van de berekening gebruik gemaakt van een openbaar beschikbaar rekenmodel inclusief openbare databasegegevens. Het rekenmodel ISL3a is te vinden op de website van Infomil (Kenniscentrum van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat):  https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/slag/isl3a/

Met behulp van dit rekenmodel is het effect van de biomassa-installatie op de achtergrondconcentratie van fijnstof berekend. Dat wil zeggen dat gekeken is naar de bijdrage van de installatie in vergelijking met de al aanwezige fijnstof in de lucht (van natuurlijke bronnen, en van bijvoorbeeld verkeer en industrie).

Adviesbureau AAB Nederland heeft deze berekening en bijbehorend rapport gemaakt voor Biomassa Vierpolders. Krijn Rodenburg van AAB: “uit de berekening komt een toename van minder dan 0,1 µg/m³ voor fijnstof (PM10) ten opzichte van de achtergrondconcentratie van rond de 18 µg/m³ bij de dichtstbij gelegen woning. Mogelijk is de toename nog wat kleiner, maar de rekentool kan niet verfijnder (met meer cijfers achter de komma) rekenen om dat met zekerheid te kunnen vaststellen.”

Wilt u meer weten, u vindt de fijnstofverkenning onder de downloads